Privacybeleid

Privacyverklaring G.V. Unitas

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook als Unitas zijnde hebben wij te maken met het verwerken van persoonsgegevens en krijgen wij meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Binnen Gymnastiekvereniging Unitas hechten wij veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden. 

Om deze reden hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden.

Wij doen er alles aan om de privacy van iedereen te waarborgen. Gymnastiekvereniging Unitas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Tijdens alle activiteiten die door of via de vereniging worden georganiseerd mogen/kunnen foto- en film/video-opnames gemaakt worden door leden, vrijwilligers en/of ouders/verzorgers van leden. Als leden of ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s van zichzelf of hun kind(eren) dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen. Neem hiervoor contact op met het bestuur. 

Inleiding

Gymnastiekvereniging G.V. Unitas hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij

omgaan met persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en sponsoren.

Onder het begrip persoonsgegevens valt (formele tekst): alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding)

te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.

Als Gymnastiekvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen, maar ook leden willen indelen in teams en betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging, bijvoorbeeld middels de website, nieuwsbrieven of via social media. Voor het vastleggen van gegevens en het kunnen uitvoeren van bv voornoemde taken beschikt G.V. Unitas over een aantal systemen en hulpmiddelen waarmee ze dit kan uitvoeren. Echter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar krijgen van deze informatie, G.V. Unitas over privacygevoelige data beschikt.

Wij doen er alles aan om iedereen zijn privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens wordt bewust of onbewust met ons gedeeld. G.V. Unitas

spant zich in om zich in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

(lidmaatschap/betrokkenheid bij G.V. Unitas), deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacyverklaring.

 • • Het verwerken van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke wij minimaal

nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig zijn voor de verwerking van de

persoonsgegevens.

 • • Passende maatregelen hebben genomen en inspanning hebben gedaan om de beveiliging

van persoonsgegevens zo veel mogelijk te waarborgen.

 • • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering en

het laten functioneren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens van onze leden, donateurs,

vrijwilligers, werknemers en sponsoren. , die hierop willen wijzen en deze respecteren.

Privacyverklaring G.V. Unitas – 01-06-2019 2

Hoe gaat G.V. Unitas om met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door G.V. Unitas. Dit houdt in dat gegevens

alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en/of voor wie het vanuit hun functie of

rol binnen de vereniging noodzakelijk is om jouw gegevens in te zien en/of te gebruiken.

Jouw gegevens worden door G.V. Unitas niet gebruikt voor doeleinden die buiten het doel van de

vereniging en het doel en het functioneren van de vereniging omgaan en waarvoor je geen

toestemming hebt verleend en worden niet verstrekt aan derden zonder jouw toestemming of zonder

dat de wet of de handhaving daarvan G.V. Unitas daartoe verplicht.

Je hebt ten alle tijde recht op inzage in je persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij G.V. Unitas.

Je kunt hiervoor een verzoek indienen via bestuur@unitasmenaldum.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden, trainers en

vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden, donateurs en vrijwilligers worden door G.V. Unitas verwerkt ten behoeve

van de volgende zaken:

 • • Administratieve doeleinden (t.b.v. de uitoefening als lid, donateur of vrijwilliger G.V. Unitas,

eigen ledenadministratie (Sportlink en website.

 • • Communicatie over de uitvoering van de uitgangspunten en activiteiten van de vereniging

(organisatie en communicatie voor teamindelingen en trainers etc.)

 • • Inning van contributie

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

 • • De overeengekomen binding met G.V. Unitas c.q. lidmaatschap G.V. Unitas.

Voor de bovenstaande zaken kan G.V. Unitas de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • • Voornaam
 • • Tussenvoegsel
 • • Achternaam
 • • Straatnaam
 • • Woonplaats
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailadres
 • • Geslacht
 • • Geboortedatum
 • • Bankgegevens
 • • Legitimatiebewijs

De persoonsgegevens worden door G.V. Unitas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en):

 • • Gedurende de looptijd van de overeenkomst (tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de

overeenkomst) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.